โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 9
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 26
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 5 2 8 2 0 63
ร้อยละ 6.25 % 2.50 % 10.00 % 2.50 % 0.00 % 78.75 %

48 : 5 , 1 , 6 , 1 , 0 , 35...10.42 , 2.08 , 12.50 , 2.08 , 0.00 , 72.92 = 13 : 27.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25%

Powered By www.thaieducation.net