โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 9
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 29
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 1 0 66
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 8.97 % 1.28 % 0.00 % 84.62 %

47 : 4 , 0 , 5 , 0 , 0 , 38...8.51 , 0.00 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 80.85 = 9 : 19.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net