โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 29
ร้อยละ 8.33 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 5 1 10 0 0 69
ร้อยละ 5.88 % 1.18 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 81.18 %

53 : 4 , 1 , 6 , 0 , 0 , 42...7.55 , 1.89 , 11.32 , 0.00 , 0.00 , 79.25 = 11 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net