โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 13
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 72
ร้อยละ 4.71 % 1.18 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %

53 : 3 , 1 , 5 , 0 , 0 , 44...5.66 , 1.89 , 9.43 , 0.00 , 0.00 , 83.02 = 9 : 16.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29%

Powered By www.thaieducation.net