โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 1
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
7
จำนวน(คน) 1 0 3 0 1 2
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 42.86 % 0.00 % 14.29 % 28.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 11 คน
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 3
ร้อยละ 18.18 % 9.09 % 27.27 % 9.09 % 9.09 % 27.27 %

11 : 2 , 1 , 3 , 1 , 1 , 3...18.18 , 9.09 , 27.27 , 9.09 , 9.09 , 27.27 = 8 : 72.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73%

Powered By www.thaieducation.net