โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 6 3 2 0 13
ร้อยละ 17.24 % 20.69 % 10.34 % 6.90 % 0.00 % 44.83 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 5 3 3 0 0 51
ร้อยละ 8.06 % 4.84 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 10 9 6 2 0 64
ร้อยละ 10.99 % 9.89 % 6.59 % 2.20 % 0.00 % 70.33 %

91 : 10 , 9 , 6 , 2 , 0 , 64...10.99 , 9.89 , 6.59 , 2.20 , 0.00 , 70.33 = 27 : 29.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67%

Powered By www.thaieducation.net