โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 6 6 3 2 0 12
ร้อยละ 20.69 % 20.69 % 10.34 % 6.90 % 0.00 % 41.38 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 3 4 0 0 49
ร้อยละ 9.68 % 4.84 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 12 9 7 2 0 61
ร้อยละ 13.19 % 9.89 % 7.69 % 2.20 % 0.00 % 67.03 %

91 : 12 , 9 , 7 , 2 , 0 , 61...13.19 , 9.89 , 7.69 , 2.20 , 0.00 , 67.03 = 30 : 32.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97%

Powered By www.thaieducation.net