โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 4 1 0 0 18
ร้อยละ 4.17 % 16.67 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 12 5 4 0 0 43
ร้อยละ 18.75 % 7.81 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 67.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 13 9 5 0 0 61
ร้อยละ 14.77 % 10.23 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 69.32 %

88 : 13 , 9 , 5 , 0 , 0 , 61...14.77 , 10.23 , 5.68 , 0.00 , 0.00 , 69.32 = 27 : 30.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 30.68%

Powered By www.thaieducation.net