โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 5 1 2 0 13
ร้อยละ 12.50 % 20.83 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 14 5 5 0 0 40
ร้อยละ 21.88 % 7.81 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 17 10 6 2 0 53
ร้อยละ 19.32 % 11.36 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 60.23 %

88 : 17 , 10 , 6 , 2 , 0 , 53...19.32 , 11.36 , 6.82 , 2.27 , 0.00 , 60.23 = 35 : 39.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 39.77%

Powered By www.thaieducation.net