โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 8 5 2 1 82
ร้อยละ 4.85 % 7.77 % 4.85 % 1.94 % 0.97 % 79.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 6 10 6 2 1 110
ร้อยละ 4.44 % 7.41 % 4.44 % 1.48 % 0.74 % 81.48 %

135 : 6 , 10 , 6 , 2 , 1 , 110...4.44 , 7.41 , 4.44 , 1.48 , 0.74 , 81.48 = 25 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net