โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 4 1 1 0 24
ร้อยละ 9.09 % 12.12 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 6 6 8 4 1 78
ร้อยละ 5.83 % 5.83 % 7.77 % 3.88 % 0.97 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 9 10 9 5 1 102
ร้อยละ 6.62 % 7.35 % 6.62 % 3.68 % 0.74 % 75.00 %

136 : 9 , 10 , 9 , 5 , 1 , 102...6.62 , 7.35 , 6.62 , 3.68 , 0.74 , 75.00 = 34 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net