โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 30
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 11 11 9 5 2 63
ร้อยละ 10.89 % 10.89 % 8.91 % 4.95 % 1.98 % 62.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 12 12 9 5 2 93
ร้อยละ 9.02 % 9.02 % 6.77 % 3.76 % 1.50 % 69.92 %

133 : 12 , 12 , 9 , 5 , 2 , 93...9.02 , 9.02 , 6.77 , 3.76 , 1.50 , 69.92 = 40 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08%

Powered By www.thaieducation.net