โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 5 1 7 6 8
ร้อยละ 6.90 % 17.24 % 3.45 % 24.14 % 20.69 % 27.59 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 6 0 2 6 2 40
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 8 5 3 13 8 48
ร้อยละ 9.41 % 5.88 % 3.53 % 15.29 % 9.41 % 56.47 %

85 : 8 , 5 , 3 , 13 , 8 , 48...9.41 , 5.88 , 3.53 , 15.29 , 9.41 , 56.47 = 37 : 43.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 43.53%

Powered By www.thaieducation.net