โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 2 9 1 7 38
ร้อยละ 8.06 % 3.23 % 14.52 % 1.61 % 11.29 % 61.29 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 18 12 52 8 12 126
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 22.81 % 3.51 % 5.26 % 55.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 2 12 0 6 65
ร้อยละ 3.41 % 2.27 % 13.64 % 0.00 % 6.82 % 73.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 378 คน
จำนวน(คน) 26 16 73 9 25 229
ร้อยละ 6.88 % 4.23 % 19.31 % 2.38 % 6.61 % 60.58 %

290 : 23 , 14 , 61 , 9 , 19 , 164...7.93 , 4.83 , 21.03 , 3.10 , 6.55 , 56.55 = 126 : 43.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 378 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 39.42%

Powered By www.thaieducation.net