โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 2 5 2 0 45
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 8.06 % 3.23 % 0.00 % 72.58 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 25 11 37 5 0 150
ร้อยละ 10.96 % 4.82 % 16.23 % 2.19 % 0.00 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 12 4 4 0 0 68
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 378 คน
จำนวน(คน) 45 17 46 7 0 263
ร้อยละ 11.90 % 4.50 % 12.17 % 1.85 % 0.00 % 69.58 %

290 : 33 , 13 , 42 , 7 , 0 , 195...11.38 , 4.48 , 14.48 , 2.41 , 0.00 , 67.24 = 95 : 32.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 378 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42%

Powered By www.thaieducation.net