โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 7 6 3 3 3 40
ร้อยละ 11.29 % 9.68 % 4.84 % 4.84 % 4.84 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 7 6 7 3 3 202
ร้อยละ 3.07 % 2.63 % 3.07 % 1.32 % 1.32 % 88.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 3 2 9 0 5 69
ร้อยละ 3.41 % 2.27 % 10.23 % 0.00 % 5.68 % 78.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 378 คน
จำนวน(คน) 17 14 19 6 11 311
ร้อยละ 4.50 % 3.70 % 5.03 % 1.59 % 2.91 % 82.28 %

290 : 14 , 12 , 10 , 6 , 6 , 242...4.83 , 4.14 , 3.45 , 2.07 , 2.07 , 83.45 = 48 : 16.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 378 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72%

Powered By www.thaieducation.net