โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 4 6 1 0 46
ร้อยละ 8.06 % 6.45 % 9.68 % 1.61 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 35 10 37 8 0 137
ร้อยละ 15.42 % 4.41 % 16.30 % 3.52 % 0.00 % 60.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 15 1 5 0 0 67
ร้อยละ 17.05 % 1.14 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 76.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 55 15 48 9 0 250
ร้อยละ 14.59 % 3.98 % 12.73 % 2.39 % 0.00 % 66.31 %

289 : 40 , 14 , 43 , 9 , 0 , 183...13.84 , 4.84 , 14.88 , 3.11 , 0.00 , 63.32 = 106 : 36.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.69%

Powered By www.thaieducation.net