โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 8 5 11 4 5 46
ร้อยละ 10.13 % 6.33 % 13.92 % 5.06 % 6.33 % 58.23 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 13 10 42 5 33 113
ร้อยละ 6.02 % 4.63 % 19.44 % 2.31 % 15.28 % 52.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 2 1 9 3 0 67
ร้อยละ 2.44 % 1.22 % 10.98 % 3.66 % 0.00 % 81.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 23 16 62 12 38 226
ร้อยละ 6.10 % 4.24 % 16.45 % 3.18 % 10.08 % 59.95 %

295 : 21 , 15 , 53 , 9 , 38 , 159...7.12 , 5.08 , 17.97 , 3.05 , 12.88 , 53.90 = 136 : 46.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05%

Powered By www.thaieducation.net