โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 9 5 11 4 5 45
ร้อยละ 11.39 % 6.33 % 13.92 % 5.06 % 6.33 % 56.96 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 16 10 41 5 30 113
ร้อยละ 7.44 % 4.65 % 19.07 % 2.33 % 13.95 % 52.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 2 1 10 3 0 66
ร้อยละ 2.44 % 1.22 % 12.20 % 3.66 % 0.00 % 80.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 27 16 62 12 35 224
ร้อยละ 7.18 % 4.26 % 16.49 % 3.19 % 9.31 % 59.57 %

294 : 25 , 15 , 52 , 9 , 35 , 158...8.50 , 5.10 , 17.69 , 3.06 , 11.90 , 53.74 = 136 : 46.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 40.43%

Powered By www.thaieducation.net