โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 7 6 8 13 14 31
ร้อยละ 8.86 % 7.59 % 10.13 % 16.46 % 17.72 % 39.24 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 19 7 15 26 12 137
ร้อยละ 8.80 % 3.24 % 6.94 % 12.04 % 5.56 % 63.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 10 1 6 11 6 48
ร้อยละ 12.20 % 1.22 % 7.32 % 13.41 % 7.32 % 58.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 36 14 29 50 32 216
ร้อยละ 9.55 % 3.71 % 7.69 % 13.26 % 8.49 % 57.29 %

295 : 26 , 13 , 23 , 39 , 26 , 168...8.81 , 4.41 , 7.80 , 13.22 , 8.81 , 56.95 = 127 : 43.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71%

Powered By www.thaieducation.net