โรงเรียนสามขาพิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 7 5 5 12 6 45
ร้อยละ 8.75 % 6.25 % 6.25 % 15.00 % 7.50 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 16 7 19 23 10 140
ร้อยละ 7.44 % 3.26 % 8.84 % 10.70 % 4.65 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 10 3 7 11 4 43
ร้อยละ 12.82 % 3.85 % 8.97 % 14.10 % 5.13 % 55.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 373 คน
จำนวน(คน) 33 15 31 46 20 228
ร้อยละ 8.85 % 4.02 % 8.31 % 12.33 % 5.36 % 61.13 %

295 : 23 , 12 , 24 , 35 , 16 , 185...7.80 , 4.07 , 8.14 , 11.86 , 5.42 , 62.71 = 110 : 37.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 373 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 38.87%

Powered By www.thaieducation.net