โรงเรียนบ้านหัวดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 7 5 8 1 0 54
ร้อยละ 9.33 % 6.67 % 10.67 % 1.33 % 0.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 7 7 8 1 0 69
ร้อยละ 7.61 % 7.61 % 8.70 % 1.09 % 0.00 % 75.00 %

92 : 7 , 7 , 8 , 1 , 0 , 69...7.61 , 7.61 , 8.70 , 1.09 , 0.00 , 75.00 = 23 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net