โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 3 1 2 30
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 8.11 % 2.70 % 5.41 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 1 3 10 4 7 88
ร้อยละ 0.88 % 2.65 % 8.85 % 3.54 % 6.19 % 77.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 1 4 4 4 24
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 4 5 17 9 13 142
ร้อยละ 2.11 % 2.63 % 8.95 % 4.74 % 6.84 % 74.74 %

150 : 1 , 4 , 13 , 5 , 9 , 118...0.67 , 2.67 , 8.67 , 3.33 , 6.00 , 78.67 = 32 : 21.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26%

Powered By www.thaieducation.net