โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 3 3 5 21
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 8.57 % 8.57 % 14.29 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 4 8 7 12 75
ร้อยละ 2.75 % 3.67 % 7.34 % 6.42 % 11.01 % 68.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 0 5 2 5 25
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 12.82 % 5.13 % 12.82 % 64.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 6 6 16 12 22 121
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 8.74 % 6.56 % 12.02 % 66.12 %

144 : 4 , 6 , 11 , 10 , 17 , 96...2.78 , 4.17 , 7.64 , 6.94 , 11.81 , 66.67 = 48 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88%

Powered By www.thaieducation.net