โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 6 7 7 13 0
ร้อยละ 2.94 % 17.65 % 20.59 % 20.59 % 38.24 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 2 9 16 11 25 46
ร้อยละ 1.83 % 8.26 % 14.68 % 10.09 % 22.94 % 42.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 6 3 5 9 8 8
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 12.82 % 23.08 % 20.51 % 20.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 9 18 28 27 46 54
ร้อยละ 4.95 % 9.89 % 15.38 % 14.84 % 25.27 % 29.67 %

143 : 3 , 15 , 23 , 18 , 38 , 46...2.10 , 10.49 , 16.08 , 12.59 , 26.57 , 32.17 = 97 : 67.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 70.33%

Powered By www.thaieducation.net