โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 20
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 4 12 1 1 91
ร้อยละ 2.68 % 3.57 % 10.71 % 0.89 % 0.89 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 29
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 9 6 18 1 1 140
ร้อยละ 5.14 % 3.43 % 10.29 % 0.57 % 0.57 % 80.00 %

137 : 6 , 5 , 13 , 1 , 1 , 111...4.38 , 3.65 , 9.49 , 0.73 , 0.73 , 81.02 = 26 : 18.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net