โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 15 2 13 0 0 82
ร้อยละ 13.39 % 1.79 % 11.61 % 0.00 % 0.00 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 26
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 19 3 22 0 0 131
ร้อยละ 10.86 % 1.71 % 12.57 % 0.00 % 0.00 % 74.86 %

137 : 16 , 2 , 14 , 0 , 0 , 105...11.68 , 1.46 , 10.22 , 0.00 , 0.00 , 76.64 = 32 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14%

Powered By www.thaieducation.net