โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 22
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 2 11 1 0 87
ร้อยละ 5.61 % 1.87 % 10.28 % 0.93 % 0.00 % 81.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 7 1 0 27
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 18.42 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 10 3 19 2 0 136
ร้อยละ 5.88 % 1.76 % 11.18 % 1.18 % 0.00 % 80.00 %

132 : 7 , 3 , 12 , 1 , 0 , 109...5.30 , 2.27 , 9.09 , 0.76 , 0.00 , 82.58 = 23 : 17.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net