โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 10 2 11 1 1 86
ร้อยละ 9.01 % 1.80 % 9.91 % 0.90 % 0.90 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 1 5 1 1 27
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 13.16 % 2.63 % 2.63 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 15 5 19 2 2 132
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 10.86 % 1.14 % 1.14 % 75.43 %

137 : 12 , 4 , 14 , 1 , 1 , 105...8.76 , 2.92 , 10.22 , 0.73 , 0.73 , 76.64 = 32 : 23.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57%

Powered By www.thaieducation.net