โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 4 2 3 12
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 16.67 % 8.33 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 10 1 10 11 10 41
ร้อยละ 12.05 % 1.20 % 12.05 % 13.25 % 12.05 % 49.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 4 0 2 4 3 11
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 16.67 % 12.50 % 45.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 16 2 16 17 16 64
ร้อยละ 12.21 % 1.53 % 12.21 % 12.98 % 12.21 % 48.85 %

107 : 12 , 2 , 14 , 13 , 13 , 53...11.21 , 1.87 , 13.08 , 12.15 , 12.15 , 49.53 = 54 : 50.47
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.15%

Powered By www.thaieducation.net