โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 4 2 3 12
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 16.67 % 8.33 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 11 2 13 11 15 31
ร้อยละ 13.25 % 2.41 % 15.66 % 13.25 % 18.07 % 37.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 4 1 3 4 3 9
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 12.50 % 16.67 % 12.50 % 37.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 17 4 20 17 21 52
ร้อยละ 12.98 % 3.05 % 15.27 % 12.98 % 16.03 % 39.69 %

107 : 13 , 3 , 17 , 13 , 18 , 43...12.15 , 2.80 , 15.89 , 12.15 , 16.82 , 40.19 = 64 : 59.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 60.31%

Powered By www.thaieducation.net