โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 4 3 4 10
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 16.67 % 12.50 % 16.67 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 15 2 17 17 17 15
ร้อยละ 18.07 % 2.41 % 20.48 % 20.48 % 20.48 % 18.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 5 1 3 5 3 8
ร้อยละ 20.00 % 4.00 % 12.00 % 20.00 % 12.00 % 32.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 22 4 24 25 24 33
ร้อยละ 16.67 % 3.03 % 18.18 % 18.94 % 18.18 % 25.00 %

107 : 17 , 3 , 21 , 20 , 21 , 25...15.89 , 2.80 , 19.63 , 18.69 , 19.63 , 23.36 = 82 : 76.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00%

Powered By www.thaieducation.net