โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 23
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 6 1 3 7 3 69
ร้อยละ 6.74 % 1.12 % 3.37 % 7.87 % 3.37 % 77.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 4 3 8 3 9
ร้อยละ 12.90 % 12.90 % 9.68 % 25.81 % 9.68 % 29.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 11 6 7 17 7 101
ร้อยละ 7.38 % 4.03 % 4.70 % 11.41 % 4.70 % 67.79 %

118 : 7 , 2 , 4 , 9 , 4 , 92...5.93 , 1.69 , 3.39 , 7.63 , 3.39 , 77.97 = 26 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.21%

Powered By www.thaieducation.net