โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 1 1 2 1 22
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 10 0 4 10 4 61
ร้อยละ 11.24 % 0.00 % 4.49 % 11.24 % 4.49 % 68.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 9.68 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 12 1 8 12 8 108
ร้อยละ 8.05 % 0.67 % 5.37 % 8.05 % 5.37 % 72.48 %

118 : 12 , 1 , 5 , 12 , 5 , 83...10.17 , 0.85 , 4.24 , 10.17 , 4.24 , 70.34 = 35 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52%

Powered By www.thaieducation.net