โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 3 1 4 4 16
ร้อยละ 3.45 % 10.34 % 3.45 % 13.79 % 13.79 % 55.17 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 1 4 5 6 68
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 4.49 % 5.62 % 6.74 % 76.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 6.45 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 6 4 7 9 12 111
ร้อยละ 4.03 % 2.68 % 4.70 % 6.04 % 8.05 % 74.50 %

118 : 6 , 4 , 5 , 9 , 10 , 84...5.08 , 3.39 , 4.24 , 7.63 , 8.47 , 71.19 = 34 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50%

Powered By www.thaieducation.net