โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 4 1 5 5 13
ร้อยละ 3.45 % 13.79 % 3.45 % 17.24 % 17.24 % 44.83 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 1 5 9 6 59
ร้อยละ 10.11 % 1.12 % 5.62 % 10.11 % 6.74 % 66.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 9.68 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 10 5 9 14 14 97
ร้อยละ 6.71 % 3.36 % 6.04 % 9.40 % 9.40 % 65.10 %

118 : 10 , 5 , 6 , 14 , 11 , 72...8.47 , 4.24 , 5.08 , 11.86 , 9.32 , 61.02 = 46 : 38.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90%

Powered By www.thaieducation.net