โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 1 2 0 14
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 2 3 0 1 39
ร้อยละ 6.25 % 4.17 % 6.25 % 0.00 % 2.08 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 2 1 53
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 6.06 % 3.03 % 1.52 % 80.30 %

66 : 3 , 3 , 4 , 2 , 1 , 53...4.55 , 4.55 , 6.06 , 3.03 , 1.52 , 80.30 = 13 : 19.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70%

Powered By www.thaieducation.net