โรงเรียนบ้านสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 0 16 0 0 0
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 80.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 19 0 60 0 0 0
ร้อยละ 24.05 % 0.00 % 75.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 3 0 25 0 0 0
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 89.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 26 0 101 0 0 0
ร้อยละ 20.47 % 0.00 % 79.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

99 : 23 , 0 , 76 , 0 , 0 , 0...23.23 , 0.00 , 76.77 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 99 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net