โรงเรียนบ้านสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 13 0 0 0
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 81.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 14 0 72 0 0 0
ร้อยละ 16.28 % 0.00 % 83.72 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 0 36 0 0 0
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 94.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 19 0 121 0 0 0
ร้อยละ 13.57 % 0.00 % 86.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

102 : 17 , 0 , 85 , 0 , 0 , 0...16.67 , 0.00 , 83.33 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 102 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net