โรงเรียนบ้านสว่าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 10
ร้อยละ 25.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 7 6 3 0 0 68
ร้อยละ 8.33 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 24
ร้อยละ 15.79 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 17 10 9 0 0 102
ร้อยละ 12.32 % 7.25 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %

100 : 11 , 7 , 4 , 0 , 0 , 78...11.00 , 7.00 , 4.00 , 0.00 , 0.00 , 78.00 = 22 : 22.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net