โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 8
ร้อยละ 28.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 9 9 0 2 2 35
ร้อยละ 15.79 % 15.79 % 0.00 % 3.51 % 3.51 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 13 11 0 2 2 43
ร้อยละ 18.31 % 15.49 % 0.00 % 2.82 % 2.82 % 60.56 %

71 : 13 , 11 , 0 , 2 , 2 , 43...18.31 , 15.49 , 0.00 , 2.82 , 2.82 , 60.56 = 28 : 39.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.44%

Powered By www.thaieducation.net