โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 0
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
4
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 3
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 9 คน
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 3
ร้อยละ 33.33 % 11.11 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %

9 : 3 , 1 , 2 , 0 , 0 , 3...33.33 , 11.11 , 22.22 , 0.00 , 0.00 , 33.33 = 6 : 66.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 9 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net