โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 9 2 0 0 1 10
ร้อยละ 40.91 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 52
ร้อยละ 13.11 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 17 3 0 0 1 62
ร้อยละ 20.48 % 3.61 % 0.00 % 0.00 % 1.20 % 74.70 %

83 : 17 , 3 , 0 , 0 , 1 , 62...20.48 , 3.61 , 0.00 , 0.00 , 1.20 , 74.70 = 21 : 25.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30%

Powered By www.thaieducation.net