โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 23
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 3.19 % 1.06 % 0.00 % 0.00 % 95.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 113
ร้อยละ 1.68 % 2.52 % 0.84 % 0.00 % 0.00 % 94.96 %

119 : 2 , 3 , 1 , 0 , 0 , 113...1.68 , 2.52 , 0.84 , 0.00 , 0.00 , 94.96 = 6 : 5.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.04%

Powered By www.thaieducation.net