โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 22
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 6 0 0 1 85
ร้อยละ 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 1.06 % 90.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 5 6 0 0 1 107
ร้อยละ 4.20 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 0.84 % 89.92 %

119 : 5 , 6 , 0 , 0 , 1 , 107...4.20 , 5.04 , 0.00 , 0.00 , 0.84 , 89.92 = 12 : 10.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08%

Powered By www.thaieducation.net