โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 20 7 2 1 0 15
ร้อยละ 44.44 % 15.56 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 127
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 39
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 22 7 3 1 0 181
ร้อยละ 10.28 % 3.27 % 1.40 % 0.47 % 0.00 % 84.58 %

172 : 20 , 7 , 2 , 1 , 0 , 142...11.63 , 4.07 , 1.16 , 0.58 , 0.00 , 82.56 = 30 : 17.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.42%

Powered By www.thaieducation.net