โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 21 7 2 5 3 7
ร้อยละ 46.67 % 15.56 % 4.44 % 11.11 % 6.67 % 15.56 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 20 35 8 15 10 40
ร้อยละ 15.63 % 27.34 % 6.25 % 11.72 % 7.81 % 31.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 5 8 4 4 0 23
ร้อยละ 11.36 % 18.18 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 52.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 46 50 14 24 13 70
ร้อยละ 21.20 % 23.04 % 6.45 % 11.06 % 5.99 % 32.26 %

173 : 41 , 42 , 10 , 20 , 13 , 47...23.70 , 24.28 , 5.78 , 11.56 , 7.51 , 27.17 = 126 : 72.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74%

Powered By www.thaieducation.net