โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 20 7 2 5 3 7
ร้อยละ 45.45 % 15.91 % 4.55 % 11.36 % 6.82 % 15.91 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 19 35 8 15 10 40
ร้อยละ 14.96 % 27.56 % 6.30 % 11.81 % 7.87 % 31.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 6 7 5 3 0 21
ร้อยละ 14.29 % 16.67 % 11.90 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 45 49 15 23 13 68
ร้อยละ 21.13 % 23.00 % 7.04 % 10.80 % 6.10 % 31.92 %

171 : 39 , 42 , 10 , 20 , 13 , 47...22.81 , 24.56 , 5.85 , 11.70 , 7.60 , 27.49 = 124 : 72.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 68.08%

Powered By www.thaieducation.net