โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 3 3 1 6 27
ร้อยละ 4.76 % 7.14 % 7.14 % 2.38 % 14.29 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 3 33 2 21 72
ร้อยละ 3.68 % 2.21 % 24.26 % 1.47 % 15.44 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 2 6 4 8 9
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 19.35 % 12.90 % 25.81 % 29.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 9 8 42 7 35 108
ร้อยละ 4.31 % 3.83 % 20.10 % 3.35 % 16.75 % 51.67 %

178 : 7 , 6 , 36 , 3 , 27 , 99...3.93 , 3.37 , 20.22 , 1.69 , 15.17 , 55.62 = 79 : 44.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33%

Powered By www.thaieducation.net