โรงเรียนยางคำวิทยา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 4 3 6 0 1 120
ร้อยละ 2.99 % 2.24 % 4.48 % 0.00 % 0.75 % 89.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 4 7 7 0 1 189
ร้อยละ 1.92 % 3.37 % 3.37 % 0.00 % 0.48 % 90.87 %

176 : 4 , 5 , 6 , 0 , 1 , 160...2.27 , 2.84 , 3.41 , 0.00 , 0.57 , 90.91 = 16 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13%

Powered By www.thaieducation.net